Kozma Ferenc Általános iskola - Hírek: Házirend 2020.

Oldal betltse ...


Navigáció

Házirend 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A BARACSKAI KOZMA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

 

HÁZIRENDJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A házirend készítésekor véleményezési jogát gyakorolta a diákönkormányzat és

a nevelõtestület.

 

 

2020.

 

 

Tartalomjegyzék

 

 

1.Bevezetõ rendelkezések.. 3

2. A tanítás és az iskola rendje.. 4

3. A hiányzások igazolásának rendje.. 7

4.Tanórán kívüli tevékenységek.. 8

5. A tanulók jutalmazásának és fegyelmezésének elvei és formái. 9

6. A diákok jogai és kötelességei. 11

7. Általános mûködési szabályok.. 12

8. Jóváhagyási és véleményezési záradék.. 12

9. Záró rendelkezések.. 13

10. 1.sz. MELLÉKLET- Járványügyi szabályzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Bevezetõ rendelkezések

 

 

 1. Az iskola házirendje állapítja meg a jogszabályokban meghatározott tanulói jogok gyakorlásának és - a tanulmányi kötelezettségek teljesítésén kívül - a kötelezettségek végrehajtásának módját, továbbá az iskola által elvárt viselkedés szabályait.

 

 1. Az iskola tanulóitól elvárjuk, hogy a pedagógiai programban kifejtett célkitûzések és értékek elfogadásával végezzék munkájukat, erõsítsék az iskola szellemiségét. Tanulmányi kötelezettségeik teljesítése mellett vállaljanak részt az iskola egyéb tevékenységeiben, tartsák be az iskola rendjét és a házirendben meghatározott szabályokat, tevékenységükkel erõsítsék osztályuk és az iskola közösségi életét, gazdagítsák az iskola hagyományait. Magatartásuk, megjelenésük, beszédük és viselkedésük legyen méltó az intézmény szabályaihoz és normáihoz. Be nem tartása következményeket von maga után.

 

 1. Az intézménybe való beiratkozással, a tanulói jogviszony létesítésével a tanuló és szülõje elfogadja az iskola nevelési alapelveit. Minden tanuló a beiratkozásnál megkapja az intézmény házirendjét.

 

 1. A házirend szabályai – mint a törvény felhatalmazásán alapuló iskolai belsõ jogi normák – kötelezõek az intézménnyel jogviszonyban álló minden személyre, tanulóra, pedagógusra és más alkalmazottra egyaránt.

 

 1. Az osztályfõnökök minden tanév elsõ osztályfõnöki óráin kötelesek feldolgoztatni tanítványaikkal a Házirend szövegét.

 

1.5.A Házirendet:

 • az iskola igazgatója készíti el,
 • és a nevelõtestület fogadja el.
 • a házirend elfogadásakor, illetve módosításakor a diákönkormányzat véleményezési jogot gyakorol.

 

 1. Jelen házirend:

 

 • A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.)
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 • A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
 • A nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nkt. Vhr.)
 • A nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.)

·11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet a 2019/2020. tanév rendjérõl

 • 6/2018. (VIII. 23.) PM rendelet a 2019. évi munkaszüneti napok körüli munkarendrõl

·7/2019. (VI. 25.) PM rendelet a 2020. évi munkaszüneti napok körüli munkarendrõl

 • A tankönyvellátásnak részletes menete a tankönyvrendelet (17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet) alapján.

2. A tanítás és az iskola rendje

 

2.1 Az iskola munkarendjét a tantestület, a diákönkormányzat határozza meg az iskolavezetés javaslata alapján. A tanítás nélküli munkanapok idõpontjait a tanév kezdetekor kell meghatározni.

 

2.2 Tanári ügyelet 7.15 órától van. Becsengetés elõtt gyülekezés az udvaron kötelezõ. Gyermek a folyosón felügyelet nélkül nem tartózkodhat. Rossz idõ esetén becsengetésig a folyosókon, ügyeletes tanárok felügyelete mellett, valamint a felsõsök osztályfõnökeikkel, az alsósok tanítóikkal az osztálytermekben lehetnek.

 

 2.3 A tanítás 8.00 órakor kezdõdik. Minden diák a tanítás kezdete elõtt 15 perccel korábban érkezzen meg az iskolába, sorakozzon, esõ esetén a szaktantermek elõtt várja fegyelmezetten tanárát. A 8 óra után érkezõk figyelmeztetésben részesülnek az 1. órát tartó tanítótól, szaktanártól. Az elkésõ tanuló óráról nem zárható ki, késésének mértéke bevezetésre kerül a naplóba. Amennyiben a késések elérik a 45 percet, az egy igazolatlan órának minõsül. 

 

2.4 Csengetési rend:

 

1.óra

2.óra

3.óra

4.óra

5.óra

6.óra

7.óra

 

8.00– 8.45

 

 

8.55– 9.40

 

 

9.55–10.40

 

 

10.55–11.40

 

11.45–12.30

 

 

12.35–13.20

 

 

13.40-14.25

 

2.5 Óraközi szünetek

Szünetekben a tanulók az udvaron, belátható kijelölt területen tartózkodjanak, rossz idõ esetén a folyosón. Az ügyeletes tanár rendelkezéseit be kell tartaniuk. Az iskola területét a tanulók nem hagyhatják el. Az iskola területét a tanítás befejezése elõtt – indokolt esetben, a szülõ írásos kérésére – az osztályfõnök vagy az igazgatóság engedélyével lehet elhagyni.

 

2.6 Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet intézõk tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola igazgatójától engedélyt kaptak. Tanítási idõ alatt az iskola épületébe érkezõ szülõk, illetve idegenek belépését a portaszolgálat (megbízott technikai dolgozó) felügyeli.

 

2.7 A szülõk az iskola által kijelölt heti beosztású fogadóórákon, a megbeszélt idõpontban kereshetik fel az iskola tanárait.

 

2.8 Esetlegesen felmerült tanulók közötti konfliktusokat a szülõ minden esetben pedagógus segítségével rendezze. A zavartalan munkavégzés érdekében a szülõk tanítás után az udvaron várják meg gyermekeiket.

 

2.9 Az iskola épületében a szülõk és hozzátartozók csak a beszoktatási idõben, szeptember elsõ hetében tartózkodhatnak. Minden ettõl eltérõ esetben az iskola kapujában, illetve az udvaron várakozhatnak.

 

2.10 A tornateremben, számítástechnika teremben, szaktantermekben és a szertárakban csak az illetékes tanár jelenlétében tartózkodhatnak a tanulók. A folyosókon, lépcsõházban a diákok kerüljék a lármázást és minden olyan játékot, amely veszélyezteti a testi épségüket, vagy rongálást okozhat.

 

2.11. A hetesek beosztását az osztályfõnök készíti el, akik biztosítják a tanítás feltételeit (tiszta tábla, kréta, szemléltetõeszköz, szellõztetés) a tiszta, kulturált környezetet.

 

2.12 Osztályozó vizsgát szervez az iskola minden tanév január és június hónapjában.  Az osztályozó vizsga követelményeit házirendünk melléklete tartalmazza.

 

2.13 Minden tanév elején tûz-, baleset és munkavédelmi tájékoztatót tartunk. Ennek megtörténtét és tudomásul vételét a tanulók aláírásukkal igazolják. Kötelesek továbbá betartani az egyes szaktantermekre vonatkozóan meghatározott, ott közzétett mûködési szabályokat, a baleset- és munkavédelmi tájékoztatóban meghatározott biztonsági szabályokat.

 

2.14 Évente egyszer a kijelölt idõpontban tûzvédelmi riadó próbát tartunk. Tûz esetén a menekülési útvonalon kell elhagyni az épületet.

 

2.15 A tanulók hivatalos ügyeiket a titkári irodában a kijelölt idõpontban intézhetik.

 

2.16 Az iskolában a területileg illetékes, bejegyzett egyházak – az iskola nevelõ és oktató tevékenységétõl függetlenül – etika / hit- és erkölcstan oktatást szervezhetnek. A etika/ hit- és erkölcstan oktatáson való részvétel a tanulók számára választható.

 

2.17 Egyéb foglalkozásokat a tanítási órák után, délután szervezünk.

 

2.18 A bejáró tanulók kötelesek a busz indulásáig a felügyeletet ellátó pedagógusoknál megjelenni.

 

2.19 Tanulónknak lehetõségük van a menzai szolgáltatások igénybevételére. Igénylésüket minden tanév elején a szülõ aláírásával ellátva adhatják le. A menzai térítési díjakat legkésõbb minden hónap 15– ig kötelesek befizetni.

 

2.20 A tízórait  a pedagógus felügyelete mellett fogyasztják el a diákok az ebédlõben, illetve a tanteremben a 2. szünetben. Az 1. és 2. osztályosok az 1. szünetben étkeznek.

 

2.21 Ebédelni az 1. és 2. osztályosok 11.50 órától, míg a 3-8. osztályok 12.30  és 13.40 között beosztás mehetnek. Ügyelni kell az étterem rendjére és tisztaságára.

2.22 Tartós és használt tankönyv kiadása könyvtárból kölcsönzött tankönyvek által is biztosított. A tankönyv elvesztése, megrongálása esetén a tanulót, illetve szülõjét kártérítési kötelezettség terheli.

 

2.23 A szaktantermek felszerelésének használata kizárólag a szaktanteremért felelõs tanár engedélyével lehetséges. A tanulók az általuk használt eszközöket kötelesek rendben tartani, az okozott kárért – a jogszabályok elõírása szerint – anyagilag felelõsek.

 

2.24 Rendkívüli esetben pénzt, értéktárgyat minden tanuló, pedagógus és alkalmazott csak saját felelõsségére hozhat az iskolába. Szükség esetén azokat, a tanulók esetében az osztályfõnökök, munkavállalók esetében az iskolatitkár megõrzésre átveszi, de az iskola felelõsséget csak a megõrzésre leadott tárgyak esetében vállal.

 

2.25 A nevelési-oktatási intézmény szerzi meg a tulajdonjogát minden olyan, a birtokába került dolognak, amelyet a tanuló állított elõ a tanulói jogviszonyból eredõ kötelezettségének teljesítésével összefüggésben. A rajzokat és képzõmûvészeti munkákat értékelés és a jogszabályban meghatározott õrzési idõ elteltével a tanuló kérésére az intézmény visszaadja alkotójának.

 

2.26 A tanuló nem folytathat a tanítási órán olyan tevékenységet (pl. étkezés) amely a tanulás folyamatát akadályozza, az órát tartó tanár munkáját zavarja.

 

2.27. A szükséges felszerelésen kívüli, tanórát és tanulást zavaró eszközöket (játékok, mobiltelefonok, személyi hívók, hordozható audio és video lejátszók, PDA eszközök stb.) tanítási idõben használni tilos. Különösen a mobiltelefon használata az iskola teljes területén a tanórák  és a szünetek, valamint a délutáni szervezett foglalkozások (szakkör, felkészítõ, tanulószoba, napközi) idõtartama alatt tilos. Amennyiben a tanuló a házirend fenti rendelkezését megszegi, telefonját használja, az iskola pedagógusainak jogában áll azt elvenni és kizárólag a tanuló szülõje, törvényes képviselõje, vagy annak meghatalmazottja részére visszaadni. A pedagógus köteles a mobiltelefont zárt helyen megõrizni, annak sértetlenségérõl gondoskodni az átvételig. Minden szülõ nyilatkozatot tesz a tanév elején erre vonatkozóan.

Ha az elõírt szabályokat a tanuló mégis megszegi, a bekövetkezett kárért az iskola nem felel.

Továbbá tilos az iskola területén kép-, video- és/vagy hangfelvételt készíteni. Kivételt képez az ünnepélyek, rendezvények alkalmával készült fotózás, video készítés. A szülõk nyilatkozatot tesznek minden tanévben erre vonatkozóan.

 

2.28 A tanulóbalesetek bejelentése tanulóink és a pedagógusok számára kötelezõ. Az a pedagógus, aki nem jelenti az óráján történt balesetet, mulasztást követ el. A balesetek nyilvántartását és a kormányhivatalnak történõ megküldését az igazgató által megbízott iskolatitkár végzi digitális rendszer alkalmazásával.

A bombariadó és egyéb rendkívüli események esetén érvényes szabályokat az intézmény szervezeti és mûködési szabályzata tartalmazza, ezt az osztályfõnökök ismertetik a diákokkal a szükséges mértékben.

 

2.29 Tanulóinknak az iskolában és az iskolán kívül tartott iskolai rendezvényeken tilos a dohányzás, a szeszesital és az egészségre káros egyéb szerek fogyasztása. Az iskolába és az azon kívül tartott iskolai rendezvényekre olyan tanuló, aki – az iskolában, iskolai rendezvényen szolgálatot teljesítõ személy megítélése szerint – egészségre ártalmas szerek (alkohol, drog stb.) hatása alatt áll, vagy elõzõleg magatartásával súlyos fegyelmi vétségeket követett el nem léphet be. Ha távolléte mulasztásnak számít, a távollétet igazolatlannak tekintjük.

 

2.30 A tanuló nem tarthat magánál fegyvert és fegyvernek minõsülõ élet kioltására alkalmas, szúró vagy vágó eszközt.

 

2.31 Az intézményben – ide értve az iskola udvarát, a kapubejárat elõtti 5 méter sugarú területrészt és az iskola parkolóját is – a tanulók, a munkavállalók és az intézménybe látogatók nem dohányozhatnak.

A nem dohányzók védelmérõl szóló törvény alapján: Az iskola egész területén tilos a dohányzás !

 

2.32 Dohányzás esetén a tanuló fegyelmi büntetése: elsõ esetben azonnal igazgatói írásbeli figyelmeztetés, ismétlõdés esetén fegyelmi eljárást kezdeményezünk. Tilos továbbá a dohánytermékekhez megtévesztõen hasonló tárgyak (pl. elektromos cigaretta) használata is.

 

2.33 Gondatlan károkozás esetén a tanuló felelõssége korlátozott, míg szándékos esetben a teljes kárt köteles megtéríteni. Gondatlanságból és szándékosságból eredõ kár esetén a tanuló anyagi felelõsséggel tartozik és kártérítésre gondviselõje kötelezett.

A kártérítés mértékérõl a tantestület dönt, vizsgálat alapján. Az iskolavezetés a vizsgálat tényérõl és a döntésrõl a tanulót és szüleit értesíti, és felszólítja a kár megtérítésére. A kártérítés elmaradása esetén a kártérítési eljárás elõírásainak megfelelõen az iskola pert indít!

 

2.34 A tanuló bizonyítványát tartozás fejében visszatartani nem szabad.

 

2.35 Általános iskolában a tanulók életkorához igazodva, egészséges személyiségfejlõdésüket segítve szeptember 1-tõl június 20-ig a tanévzáróval bezárólag, vagyis a szorgalmi idõben kirívó hajviselet TILOS, kizárólag a saját, természetes hajszín és hajviselet megengedett. Továbbá TILOS tetoválás, piercing viselése, mûköröm használata illetve körömfestés, és egyéb olyan ékszerek használata, melyek balesetveszélyesek a tanuló önmagára és társaira.

 

2.36 Tanítási idõ alatt, különösen lányok esetében megbotránkoztatást keltõ, kihívó öltözék nem megengedett, túlságosan rövid szoknya, nadrág, fedetlen has, mély dekoltázs kifejezetten TILOS!

 

2.37 Az iskola ünnepélyein és egyéb közös rendezvényein az iskolában ünneplõ ruha viselése kötelezõ. Lányoknak, sötét szoknya vagy nadrág és fehér blúz. Fiúknak, sötét nadrág és fehér ing.

 

 

 

3. A hiányzások igazolásának rendje

 

3.1 Ha a tanuló a kötelezõ foglalkozásról távol marad, akkor mulasztását igazolnia kell. Az orvosi és egyéb igazolást a tájékoztató füzetbe kell jegyeztetni.

 

3.2 A tanév során összesen 6 napos hiányzást a szülõ írásban a tájékoztató füzetben igazolhat. Szülõi kérésre rendkívüli indokra hivatkozva további 3 napot meghaladó mulasztást az osztályfõnök javaslatára az igazgató engedélyezheti.  

 

3.3 Az iskola kéri a szülõket (gondviselõt), hogy a mulasztásról már az elsõ napon értesítsék a tanuló osztályfõnökét. Tanulók hiányzásának igazolását az iskola szervezeti és mûködési szabályzatának elõírása szerint az osztályfõnökök végzik. A tanulók hiányzásukat öt munkanapon belül kötelesek igazolni. Ezután az osztályfõnök igazolást nem fogadhat el.

 

3.4 Ha a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. A tanuló elsõ alkalommal történõ igazolatlan mulasztásakor az osztályfõnök értesíti a szülõt és felhívja a figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire.

 

3.5 Ha a tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a tíz órát, az iskola igazgatója értesíti a szülõt. Ha az iskola értesítése eredménytelen maradt, az iskola igazgatója a gyermekjóléti szolgálat közremûködését igénybe véve megkeresi a gyermek szülõjét.

 

3.6 Ha a tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri az ötven órát az iskola igazgatója a mulasztásról tájékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot és a kormányhivatalt.

 

3.7 Ha a tantárgyak egyikébõl a tanuló hiányzása eléri a félévi óraszám 30 %-át, a szaktanár javaslatára a Nevelõtestület a további tanulmányok feltételeként osztályozó vizsgát írhat elõ.

 

3.8 Egy tanévben, ha a tanuló igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen meghaladja a 250 órát, nem osztályozható. A nevelõtestület azonban – mérlegelve az összes körülményt – dönthet úgy, hogy a tanulónak engedélyezi osztályozó vizsga letételét.

 

 3.9 Ha a tanuló a tanórai foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, a késést igazolnia kell. A késések idejét össze kell adni. Amennyiben ez az idõ eléri a tanórai foglalkozás idõtartamát (45 perc), a késés egy igazolt vagy igazolatlan órának minõsül.

 

3.10 A tanórán kívüli foglalkozásokról történõ távolmaradást is igazolni kell. A tanórán kívüli foglalkozásokról ismételten igazolatlanul mulasztó tanuló az igazgató engedélyével a foglalkozásról kizárható.

 

3.11 Az igazolatlan hiányzás fegyelmi vétség, ez büntetést von maga után, tehát a magatartásjegynek is tükröznie kell.

 

3.12  Ha a tanuló igazolatlan óráinak száma:

 • 1-3 óra, magatartás érdemjegye legfeljebb változó,                                                                    
 • 4 vagy több óra, magatartás érdemjegye rossz.

 

4.Tanórán kívüli tevékenységek

 

 

4.1 A könyvtár állománya és olvasótermi szolgáltatásai a könyvtár nyitvatartási idejében rendeltetésszerûen használhatók. A nyitvatartási rendet a könyvtáros javaslata alapján az igazgató határozza meg tanévenként.

Az a tanuló, aki az iskolai könyvtárból kölcsönözött könyvet elveszíti, megrongálja, kártérítést fizet.

 

4.2 Sportlétesítményeink (tornaterem, mûfüves pálya) a tanulók rendelkezésére állnak az iskolai munkaterv és órarend szerint.

 

4.3. A számítógépeket az órát adó, a kezelésért felelõs pedagógusok, az iskolai könyvtárban lévõket a könyvtáros felügyelet mellett, a szaktanterem rendjét meghatározó szabályzatban rögzített módon használhatják diákjaink.

 

4.4 A házirend elõírásai a pedagógiai programhoz kapcsolódó, az iskola által szervezett iskolán kívüli foglalkozások (túrák, színház-, és múzeumlátogatások, klubdélutánok, rendezvények, kézmûves foglalkozások, illetve az osztálykirándulások és iskolai szervezésû táborozások) lebonyolításakor is érvényesek.

 

4.5 A projektoktatási formában szervezett iskolai foglalkozásokat a résztvevõ osztályok diákjain kívül az iskola más tanulói nem látogathatják.

 

4.6 Napközis és tanulószobai foglalkozás naponta 12.30-tõl 16.00-ig mûködik, amit szülõi igénylés alapján szervezünk.

 

4.7 Diákétkeztetés keretében - tanulóink tízóraira, ebédre, és uzsonnára fizethetnek elõ.

 

4.8 Tehetséggondozó foglalkozások az egyéni képességek kibontakoztatására, a versenyekre való felkészítésre szolgálnak.

 

4.9 A képességek fejlesztését szolgálják a szakkörök, sportköri foglalkozások. Év elején jelentkezõk számára a szakköri és sportköri foglalkozás látogatása kötelezõ. Év közben kimaradni csak a szülõ írásos kérésére és a foglalkozást vezetõ tanár döntése alapján, az igazgató egyetértésével lehet.

Iskolai sportkör tagja lehet az iskola minden tanulója.

 

4.10 Versenyeket, vetélkedõket, bemutatókat, ünnepélyeket - az éves munkaterv szabályozza

 

4.11 Szabadidõs foglalkozások - a szabadidõ hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a nevelõtestület a tanulókat azzal felkészíteni, hogy a felmerülõ igényekhez és a szülõk anyagi helyzetéhez igazodva különféle szabadidõs programokat szervez (pl.: túrák, kirándulások, táborok, színház- és múzeumlátogatások).

 

4.12 A tanulók részvétele a szabadidõs rendezvényeken önkéntes, a felmerülõ költségeket a szülõknek kell fedezniük.

 

4.13. A délutáni tanórán kívüli foglalkozásokat az iskola tanárai 14.00 óra és 16.00 óra között szervezik meg. Az ettõl eltérõ idõpontokról a szülõket elõre értesíteni kell.

 

4.14. A tanórán kívüli foglalkozásokra való  jelentkezés önkéntes, melyre  a tanulónak minden tanév május 20-ig kell jelentkeznie. A jelentkezés egy tanévre szól. Kiskorú tanuló esetén a választás jogát a szülõ gyakorolja. A tanulónak, vagy kiskorú tanuló esetén a szülõnek írásban kell bejelentenie, ha a tanuló a következõ tanítási évben nem kíván részt venni a szabadon választott tanórán.

 

5. A tanulók jutalmazásának és fegyelmezésének elvei és formái

 

5.1 Kiemelkedõ tevékenységért az iskolánk tanulói, közösségei és csoportjai - általában tanévenként - jutalmazásokban részesülhetnek.

 

5.2 A jutalmazások formái:

 • szaktanári dicséret: odaítélését a szaktanár határozza meg. Adható az adott tantárgyban elért versenyeredményekért, kutató–, vagy sorozatos gyûjtõmunkáért és folyamatos kiemelkedõ tanulmányi munkáért, szakköri, szertárosi, stb. munkáért;
 • osztályfõnöki dicséret: odaítélésérõl az osztályfõnök dönt, adható több dicséret alapján, vagy egyszeri közösségi munkáért;
 • tantestületi dicséret: az egész évben kiemelkedõ munkát végzett tanulók „példamutató magatartásáért és kiemelkedõ tanulmányi eredményéért” kaphat, melyet a bizonyítványban és a törzskönyvben is rögzítünk.
 • igazgatói dicséret: iskolai rendezvényen való szereplésért, tanulmányi körzeti, megyei versenyeken 1–10. országos verseny döntõjében való részvételért, illetve kiemelkedõ  közösségi munkáért.
 • Kozma „Nívódíj”: az a 8. osztályos tanuló kapja, aki 8 éven át kitûnõ tanulmányi eredménnyel és példamutató magatartással és szorgalommal rendelkezik.

 

5.3  A jutalmak formái:

 • könyvjutalom,
 • tárgyjutalom,
 • oklevél.
 • Adományozó jutalmai, kitüntetései Pedagógiai Programban leírtak szerint történik (legkedvesebb tanítványom és osztálytársam cím)

 

5.4 A tanuló fegyelmi felelõssége:

Ha a tanuló a kötelességeit elmulasztja, házirendet enyhébb formában megszegi, fegyelmezõ intézkedésben vagy fegyelmi büntetésben részesíthetõ. A fegyelemsértés mértékétõl függõ intézkedések az alábbiak:

 

5.5 Fegyelmezõ intézkedés formái:

 • szaktanári, nevelõtanári, osztályfõnöki szóbeli figyelmeztetés,
 • szaktanári, nevelõtanári, osztályfõnöki írásbeli figyelmeztetés,
 • igazgatói figyelmeztetés.

 

5.6 Ha a tanuló a kötelességét vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesül.

 

5.7 Fegyelmi büntetés:

 • megrovás,
 • szigorú megrovás,
 • meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása,
 • áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába,
 • eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától,
 • kizárás az iskolából (rendkívüli esetekben).

5.8 A fegyelmi büntetésrõl a nevelõtestület határoz.

 

5.9 A fegyelmezõ intézkedést általában a szaktanár vagy az osztályfõnök, fegyelmi büntetést az igazgató és/vagy a tantestület hoz a fegyelmi eljárás során.

 

5.10 A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 4.§ (1)/q szakaszában foglaltak alapján a tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályait az SZMSZ-ben határozzuk meg.

 

6. A diákok jogai és kötelességei

 

6.1 A köznevelési törvény és végrehajtási rendeletei részletesen tartalmazzák a diákok egyéni és kollektív jogait. Az iskola pedagógiai programja, SZMSZ-e és házirendje is iskola honlapján bármely érdeklõdõ rendelkezésére áll. A pedagógiai programról tájékoztatást –munkaidõben- az iskola vezetõitõl lehet kérni.

 

6.2 A tanulók legfontosabb egyéni jogai: véleménynyilvánításhoz, a jogorvoslathoz való jog, a kérdéshez és érdemi válaszhoz való jog, a nyilvánossághoz való fordulás joga, a teljes bizonyossághoz való jog és a tájékoztatáshoz való jog.

.

A véleménynyilvánítás és tájékoztatás fórumai:

 • az évenként megrendezett diákközgyûlés,
 • DÖK ülések,
 • osztályfõnöki órák,
 • osztály-diákönkormányzati megbeszélések,
 • az iskolavezetés által kiadott körözvények,
 • folyosói hirdetmények,
 • faliújság,
 • tanári fogadóórák,
 • az iskola honlapja,
 • hivatalos facebook oldal.

 

6.3 Tanulóközösségeinknek joguk van az iskolai életet érintõ bármely kérdésben a szervezett véleménynyilvánításra. A szervezett véleménynyilvánítást kezdeményezheti: az iskola igazgatója, a nevelõtestülete, a diákönkormányzat, egy osztály diákbizottsága, a tanulók nagyobb közössége. A szervezett véleménynyilvánítás terveit a kezdeményezõ egyeztetni köteles az iskola igazgatójával.

 

6.4 A tanuló joga, hogy az emberi méltóság tiszteletben tartásával véleményt nyilvánítson minden kérdésrõl az õt nevelõ és oktató pedagógus munkájáról, az iskola mûködésérõl, továbbá tájékoztatást kapjon személyét és tanulmányait érintõ kérdésekben.

 

6.5 Tanulóinknak joguk van, hogy a témazáró dolgozatok idõpontjáról és témájáról egy héttel megelõzõen tájékoztatást kapjanak. Napi két„nagydolgozatot”, témazárót írhatnak.  A megírt dolgozatokat két tanítási héten belül ki kell javítani.

 

6.6 Az intézmény diákönkormányzata jogainak gyakorlása során az iskola igazgatójával tart kapcsolatot, problémáival és kérdéseivel közvetlenül az iskola igazgatóját keresheti meg.

 

6.7 Tanulóink kötelessége, hogy pedagógus felügyelete mellett részt vegyenek az iskolai közösségi élet szervezésével kapcsolatos feladatok ellátásában. Ilyen faladatnak minõsül a saját környezetének és foglalkozási helyeknek a rendben tartása, foglalkozások, iskolai ünnepélyek (tanévnyitó, tanévzáró, ünnepi megemlékezések) hagyományos iskolai rendezvények, tanítási órák elõkészítése.

 

6.8 Tanulóink számára az intézményi szervezeti és mûködési szabályzatában a tanulókra vonatkozó elõírások, valamint az iskola létesítményeinek (számítógépterem, tornaszoba, iskolai könyvtár stb.) használati rendjét szabályozó utasítások betartása kötelezõ.

 

7. Általános mûködési szabályok

 

7.1 Az iskola és a szülõ közötti kapcsolattartás újabb eszköze az e-napló értesítõ rendszere, Bejegyzéseit csak a tanár javíthatja, helyesbítheti.

 

7.2 Havonta az osztályfõnök a beírt jegyeket ellenõrzi. Igény esetén hónap végén a havi érdemjegyek a KRÉTA rendszerbõl kinyomtatásra kerülnek.

 

7.3 Az iskolai tanév során az iskola egészségügyi szolgálat saját munkaterve szerint mûködik,iskolaorvos és a védõnõ vizsgálata a megadott idõben. A fogászati ellenõrzés az egészségügyi alapellátás keretében folyik.

 

7.4 A tanuló köteles az iskola vagyontárgyainak, az oktatás során rábízott felszerelési tárgyaknak, taneszközöknek, mûszereknek állagát megóvni, rendeltetésüknek megfelelõen használni.

 

7.5 A szóbeli, egyéni köszönés a napszakhoz igazodik, míg az osztályteremben a tanárt és az órák látogatóit felállással köszöntik a tanulók.

 

7.6 A tantermet az osztály tanulói csak tiszta, tanulásra, tanításra alkalmas állapotban hagyhatják el.

 

7.7. A  tanári szobában tanuló nem tartózkodhat egyedül.

 

8. Jóváhagyási és véleményezési záradék

 

Az iskola házirendjének betartása a Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola minden diákjának, pedagógusának, munkavállalójának és az iskolával egyéb jogviszonyban álló személynek alapvetõ kötelessége.

 

A házirend elfogadása során a diákönkormányzat és a nevelõtestület véleményezési jogát gyakorolta.

 

2019. szeptember 2-án az iskolai diákönkormányzat képviselõivel tartott megbeszélésen a Házirend ismertetésre került. Az érintettek véleményezési jogukkal élve a dokumentumban megfogalmazottakkal egyetértettek.

 

A Házirendet és Házirend mellékletét képezõ Járványügyi szabályzatot  az iskola nevelõtestülete a 2020. augusztus 29-i nevelõtestületi értekezletén megtárgyalta és határozatba foglalva elfogadta.

 

9. Záró rendelkezések

 

A Házirend nyilvános, az iskola honlapján (www.iskola.baracska.hu), facebook-oldalán a könyvtárban, az igazgatóságon, a faliújságon, az iskola irattárában, a diákönkormányzatot segítõ pedagógusnál és az osztályfõnököknél bárki számára hozzáférhetõ. A Házirendben leírtakról az igazgatóság tagjaitól, az osztályfõnököktõl és a DÖK segítõ tanártól érdeklõdhetnek, kérdezhetnek a tanulók. A Házirend minden tanítási évben felülvizsgálatra, igény szerint módosításra kerül.

 

A házirend hatálybalépésének idõpontja: 2020. szeptember 01.

 

 

Baracska, 2020. augusztus 31.

 

 

Kárpáthegyi Józsefné                                                     Szõlõsyné Nagy Melinda                                                                                                            

igazgató                                                                                     DÖK vezetõ                                                                                                         

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A BARACSKAI KOZMA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

 

HÁZIRENDJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A házirend készítésekor véleményezési jogát gyakorolta a diákönkormányzat és

a nevelõtestület.

 

 

2020.

 

 

Tartalomjegyzék

 

 

1.Bevezetõ rendelkezések.. 3

2. A tanítás és az iskola rendje.. 4

3. A hiányzások igazolásának rendje.. 7

4.Tanórán kívüli tevékenységek.. 8

5. A tanulók jutalmazásának és fegyelmezésének elvei és formái. 9

6. A diákok jogai és kötelességei. 11

7. Általános mûködési szabályok.. 12

8. Jóváhagyási és véleményezési záradék.. 12

9. Záró rendelkezések.. 13

10. 1.sz. MELLÉKLET- Járványügyi szabályzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Bevezetõ rendelkezések

 

 

 1. Az iskola házirendje állapítja meg a jogszabályokban meghatározott tanulói jogok gyakorlásának és - a tanulmányi kötelezettségek teljesítésén kívül - a kötelezettségek végrehajtásának módját, továbbá az iskola által elvárt viselkedés szabályait.

 

 1. Az iskola tanulóitól elvárjuk, hogy a pedagógiai programban kifejtett célkitûzések és értékek elfogadásával végezzék munkájukat, erõsítsék az iskola szellemiségét. Tanulmányi kötelezettségeik teljesítése mellett vállaljanak részt az iskola egyéb tevékenységeiben, tartsák be az iskola rendjét és a házirendben meghatározott szabályokat, tevékenységükkel erõsítsék osztályuk és az iskola közösségi életét, gazdagítsák az iskola hagyományait. Magatartásuk, megjelenésük, beszédük és viselkedésük legyen méltó az intézmény szabályaihoz és normáihoz. Be nem tartása következményeket von maga után.

 

 1. Az intézménybe való beiratkozással, a tanulói jogviszony létesítésével a tanuló és szülõje elfogadja az iskola nevelési alapelveit. Minden tanuló a beiratkozásnál megkapja az intézmény házirendjét.

 

 1. A házirend szabályai – mint a törvény felhatalmazásán alapuló iskolai belsõ jogi normák – kötelezõek az intézménnyel jogviszonyban álló minden személyre, tanulóra, pedagógusra és más alkalmazottra egyaránt.

 

 1. Az osztályfõnökök minden tanév elsõ osztályfõnöki óráin kötelesek feldolgoztatni tanítványaikkal a Házirend szövegét.

 

1.5.A Házirendet:

 • az iskola igazgatója készíti el,
 • és a nevelõtestület fogadja el.
 • a házirend elfogadásakor, illetve módosításakor a diákönkormányzat véleményezési jogot gyakorol.

 

 1. Jelen házirend:

 

 • A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.)
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 • A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
 • A nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nkt. Vhr.)
 • A nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.)

·11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet a 2019/2020. tanév rendjérõl

 • 6/2018. (VIII. 23.) PM rendelet a 2019. évi munkaszüneti napok körüli munkarendrõl

·7/2019. (VI. 25.) PM rendelet a 2020. évi munkaszüneti napok körüli munkarendrõl

 • A tankönyvellátásnak részletes menete a tankönyvrendelet (17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet) alapján.

2. A tanítás és az iskola rendje

 

2.1 Az iskola munkarendjét a tantestület, a diákönkormányzat