Oldal betöltése ...


Navigáció
Házirend 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A BARACSKAI KOZMA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

 

HÁZIRENDJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A házirend készítésekor véleményezési jogát gyakorolta a diákönkormányzat és

a nevelőtestület.

 

 

2020.

 

 

Tartalomjegyzék

 

 

1.Bevezető rendelkezések.. 3

2. A tanítás és az iskola rendje.. 4

3. A hiányzások igazolásának rendje.. 7

4.Tanórán kívüli tevékenységek.. 8

5. A tanulók jutalmazásának és fegyelmezésének elvei és formái. 9

6. A diákok jogai és kötelességei. 11

7. Általános működési szabályok.. 12

8. Jóváhagyási és véleményezési záradék.. 12

9. Záró rendelkezések.. 13

10. 1.sz. MELLÉKLET- Járványügyi szabályzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Bevezető rendelkezések

 

 

 1. Az iskola házirendje állapítja meg a jogszabályokban meghatározott tanulói jogok gyakorlásának és - a tanulmányi kötelezettségek teljesítésén kívül - a kötelezettségek végrehajtásának módját, továbbá az iskola által elvárt viselkedés szabályait.

 

 1. Az iskola tanulóitól elvárjuk, hogy a pedagógiai programban kifejtett célkitűzések és értékek elfogadásával végezzék munkájukat, erősítsék az iskola szellemiségét. Tanulmányi kötelezettségeik teljesítése mellett vállaljanak részt az iskola egyéb tevékenységeiben, tartsák be az iskola rendjét és a házirendben meghatározott szabályokat, tevékenységükkel erősítsék osztályuk és az iskola közösségi életét, gazdagítsák az iskola hagyományait. Magatartásuk, megjelenésük, beszédük és viselkedésük legyen méltó az intézmény szabályaihoz és normáihoz. Be nem tartása következményeket von maga után.

 

 1. Az intézménybe való beiratkozással, a tanulói jogviszony létesítésével a tanuló és szülője elfogadja az iskola nevelési alapelveit. Minden tanuló a beiratkozásnál megkapja az intézmény házirendjét.

 

 1. A házirend szabályai – mint a törvény felhatalmazásán alapuló iskolai belső jogi normák – kötelezőek az intézménnyel jogviszonyban álló minden személyre, tanulóra, pedagógusra és más alkalmazottra egyaránt.

 

 1. Az osztályfőnökök minden tanév első osztályfőnöki óráin kötelesek feldolgoztatni tanítványaikkal a Házirend szövegét.

 

1.5.A Házirendet:

 • az iskola igazgatója készíti el,
 • és a nevelőtestület fogadja el.
 • a házirend elfogadásakor, illetve módosításakor a diákönkormányzat véleményezési jogot gyakorol.

 

 1. Jelen házirend:

 

 • A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.)
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 • A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
 • A nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nkt. Vhr.)
 • A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.)

·11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet a 2019/2020. tanév rendjéről

 • 6/2018. (VIII. 23.) PM rendelet a 2019. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

·7/2019. (VI. 25.) PM rendelet a 2020. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

 • A tankönyvellátásnak részletes menete a tankönyvrendelet (17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet) alapján.

2. A tanítás és az iskola rendje

 

2.1 Az iskola munkarendjét a tantestület, a diákönkormányzat határozza meg az iskolavezetés javaslata alapján. A tanítás nélküli munkanapok időpontjait a tanév kezdetekor kell meghatározni.

 

2.2 Tanári ügyelet 7.15 órától van. Becsengetés előtt gyülekezés az udvaron kötelező. Gyermek a folyosón felügyelet nélkül nem tartózkodhat. Rossz idő esetén becsengetésig a folyosókon, ügyeletes tanárok felügyelete mellett, valamint a felsősök osztályfőnökeikkel, az alsósok tanítóikkal az osztálytermekben lehetnek.

 

 2.3 A tanítás 8.00 órakor kezdődik. Minden diák a tanítás kezdete előtt 15 perccel korábban érkezzen meg az iskolába, sorakozzon, eső esetén a szaktantermek előtt várja fegyelmezetten tanárát. A 8 óra után érkezők figyelmeztetésben részesülnek az 1. órát tartó tanítótól, szaktanártól. Az elkéső tanuló óráról nem zárható ki, késésének mértéke bevezetésre kerül a naplóba. Amennyiben a késések elérik a 45 percet, az egy igazolatlan órának minősül. 

 

2.4 Csengetési rend:

 

1.óra

2.óra

3.óra

4.óra

5.óra

6.óra

7.óra

 

8.00– 8.45

 

 

8.55– 9.40

 

 

9.55–10.40

 

 

10.55–11.40

 

11.45–12.30

 

 

12.35–13.20

 

 

13.40-14.25

 

2.5 Óraközi szünetek

Szünetekben a tanulók az udvaron, belátható kijelölt területen tartózkodjanak, rossz idő esetén a folyosón. Az ügyeletes tanár rendelkezéseit be kell tartaniuk. Az iskola területét a tanulók nem hagyhatják el. Az iskola területét a tanítás befejezése előtt – indokolt esetben, a szülő írásos kérésére – az osztályfőnök vagy az igazgatóság engedélyével lehet elhagyni.

 

2.6 Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola igazgatójától engedélyt kaptak. Tanítási idő alatt az iskola épületébe érkező szülők, illetve idegenek belépését a portaszolgálat (megbízott technikai dolgozó) felügyeli.

 

2.7 A szülők az iskola által kijelölt heti beosztású fogadóórákon, a megbeszélt időpontban kereshetik fel az iskola tanárait.

 

2.8 Esetlegesen felmerült tanulók közötti konfliktusokat a szülő minden esetben pedagógus segítségével rendezze. A zavartalan munkavégzés érdekében a szülők tanítás után az udvaron várják meg gyermekeiket.

 

2.9 Az iskola épületében a szülők és hozzátartozók csak a beszoktatási időben, szeptember első hetében tartózkodhatnak. Minden ettől eltérő esetben az iskola kapujában, illetve az udvaron várakozhatnak.

 

2.10 A tornateremben, számítástechnika teremben, szaktantermekben és a szertárakban csak az illetékes tanár jelenlétében tartózkodhatnak a tanulók. A folyosókon, lépcsőházban a diákok kerüljék a lármázást és minden olyan játékot, amely veszélyezteti a testi épségüket, vagy rongálást okozhat.

 

2.11. A hetesek beosztását az osztályfőnök készíti el, akik biztosítják a tanítás feltételeit (tiszta tábla, kréta, szemléltetőeszköz, szellőztetés) a tiszta, kulturált környezetet.

 

2.12 Osztályozó vizsgát szervez az iskola minden tanév január és június hónapjában.  Az osztályozó vizsga követelményeit házirendünk melléklete tartalmazza.

 

2.13 Minden tanév elején tűz-, baleset és munkavédelmi tájékoztatót tartunk. Ennek megtörténtét és tudomásul vételét a tanulók aláírásukkal igazolják. Kötelesek továbbá betartani az egyes szaktantermekre vonatkozóan meghatározott, ott közzétett működési szabályokat, a baleset- és munkavédelmi tájékoztatóban meghatározott biztonsági szabályokat.

 

2.14 Évente egyszer a kijelölt időpontban tűzvédelmi riadó próbát tartunk. Tűz esetén a menekülési útvonalon kell elhagyni az épületet.

 

2.15 A tanulók hivatalos ügyeiket a titkári irodában a kijelölt időpontban intézhetik.

 

2.16 Az iskolában a területileg illetékes, bejegyzett egyházak – az iskola nevelő és oktató tevékenységétől függetlenül – etika / hit- és erkölcstan oktatást szervezhetnek. A etika/ hit- és erkölcstan oktatáson való részvétel a tanulók számára választható.

 

2.17 Egyéb foglalkozásokat a tanítási órák után, délután szervezünk.

 

2.18 A bejáró tanulók kötelesek a busz indulásáig a felügyeletet ellátó pedagógusoknál megjelenni.

 

2.19 Tanulónknak lehetőségük van a menzai szolgáltatások igénybevételére. Igénylésüket minden tanév elején a szülő aláírásával ellátva adhatják le. A menzai térítési díjakat legkésőbb minden hónap 15– ig kötelesek befizetni.

 

2.20 A tízórait  a pedagógus felügyelete mellett fogyasztják el a diákok az ebédlőben, illetve a tanteremben a 2. szünetben. Az 1. és 2. osztályosok az 1. szünetben étkeznek.

 

2.21 Ebédelni az 1. és 2. osztályosok 11.50 órától, míg a 3-8. osztályok 12.30  és 13.40 között beosztás mehetnek. Ügyelni kell az étterem rendjére és tisztaságára.

2.22 Tartós és használt tankönyv kiadása könyvtárból kölcsönzött tankönyvek által is biztosított. A tankönyv elvesztése, megrongálása esetén a tanulót, illetve szülőjét kártérítési kötelezettség terheli.

 

2.23 A szaktantermek felszerelésének használata kizárólag a szaktanteremért felelős tanár engedélyével lehetséges. A tanulók az általuk használt eszközöket kötelesek rendben tartani, az okozott kárért – a jogszabályok előírása szerint – anyagilag felelősek.

 

2.24 Rendkívüli esetben pénzt, értéktárgyat minden tanuló, pedagógus és alkalmazott csak saját felelősségére hozhat az iskolába. Szükség esetén azokat, a tanulók esetében az osztályfőnökök, munkavállalók esetében az iskolatitkár megőrzésre átveszi, de az iskola felelősséget csak a megőrzésre leadott tárgyak esetében vállal.

 

2.25 A nevelési-oktatási intézmény szerzi meg a tulajdonjogát minden olyan, a birtokába került dolognak, amelyet a tanuló állított elő a tanulói jogviszonyból eredő kötelezettségének teljesítésével összefüggésben. A rajzokat és képzőművészeti munkákat értékelés és a jogszabályban meghatározott őrzési idő elteltével a tanuló kérésére az intézmény visszaadja alkotójának.

 

2.26 A tanuló nem folytathat a tanítási órán olyan tevékenységet (pl. étkezés) amely a tanulás folyamatát akadályozza, az órát tartó tanár munkáját zavarja.

 

2.27. A szükséges felszerelésen kívüli, tanórát és tanulást zavaró eszközöket (játékok, mobiltelefonok, személyi hívók, hordozható audio és video lejátszók, PDA eszközök stb.) tanítási időben használni tilos. Különösen a mobiltelefon használata az iskola teljes területén a tanórák  és a szünetek, valamint a délutáni szervezett foglalkozások (szakkör, felkészítő, tanulószoba, napközi) időtartama alatt tilos. Amennyiben a tanuló a házirend fenti rendelkezését megszegi, telefonját használja, az iskola pedagógusainak jogában áll azt elvenni és kizárólag a tanuló szülője, törvényes képviselője, vagy annak meghatalmazottja részére visszaadni. A pedagógus köteles a mobiltelefont zárt helyen megőrizni, annak sértetlenségéről gondoskodni az átvételig. Minden szülő nyilatkozatot tesz a tanév elején erre vonatkozóan.

Ha az előírt szabályokat a tanuló mégis megszegi, a bekövetkezett kárért az iskola nem felel.

Továbbá tilos az iskola területén kép-, video- és/vagy hangfelvételt készíteni. Kivételt képez az ünnepélyek, rendezvények alkalmával készült fotózás, video készítés. A szülők nyilatkozatot tesznek minden tanévben erre vonatkozóan.

 

2.28 A tanulóbalesetek bejelentése tanulóink és a pedagógusok számára kötelező. Az a pedagógus, aki nem jelenti az óráján történt balesetet, mulasztást követ el. A balesetek nyilvántartását és a kormányhivatalnak történő megküldését az igazgató által megbízott iskolatitkár végzi digitális rendszer alkalmazásával.

A bombariadó és egyéb rendkívüli események esetén érvényes szabályokat az intézmény szervezeti és működési szabályzata tartalmazza, ezt az osztályfőnökök ismertetik a diákokkal a szükséges mértékben.

 

2.29 Tanulóinknak az iskolában és az iskolán kívül tartott iskolai rendezvényeken tilos a dohányzás, a szeszesital és az egészségre káros egyéb szerek fogyasztása. Az iskolába és az azon kívül tartott iskolai rendezvényekre olyan tanuló, aki – az iskolában, iskolai rendezvényen szolgálatot teljesítő személy megítélése szerint – egészségre ártalmas szerek (alkohol, drog stb.) hatása alatt áll, vagy előzőleg magatartásával súlyos fegyelmi vétségeket követett el nem léphet be. Ha távolléte mulasztásnak számít, a távollétet igazolatlannak tekintjük.

 

2.30 A tanuló nem tarthat magánál fegyvert és fegyvernek minősülő élet kioltására alkalmas, szúró vagy vágó eszközt.

 

2.31 Az intézményben – ide értve az iskola udvarát, a kapubejárat előtti 5 méter sugarú területrészt és az iskola parkolóját is – a tanulók, a munkavállalók és az intézménybe látogatók nem dohányozhatnak.

A nem dohányzók védelméről szóló törvény alapján: Az iskola egész területén tilos a dohányzás !

 

2.32 Dohányzás esetén a tanuló fegyelmi büntetése: első esetben azonnal igazgatói írásbeli figyelmeztetés, ismétlődés esetén fegyelmi eljárást kezdeményezünk. Tilos továbbá a dohánytermékekhez megtévesztően hasonló tárgyak (pl. elektromos cigaretta) használata is.

 

2.33 Gondatlan károkozás esetén a tanuló felelőssége korlátozott, míg szándékos esetben a teljes kárt köteles megtéríteni. Gondatlanságból és szándékosságból eredő kár esetén a tanuló anyagi felelősséggel tartozik és kártérítésre gondviselője kötelezett.

A kártérítés mértékéről a tantestület dönt, vizsgálat alapján. Az iskolavezetés a vizsgálat tényéről és a döntésről a tanulót és szüleit értesíti, és felszólítja a kár megtérítésére. A kártérítés elmaradása esetén a kártérítési eljárás előírásainak megfelelően az iskola pert indít!

 

2.34 A tanuló bizonyítványát tartozás fejében visszatartani nem szabad.

 

2.35 Általános iskolában a tanulók életkorához igazodva, egészséges személyiségfejlődésüket segítve szeptember 1-től június 20-ig a tanévzáróval bezárólag, vagyis a szorgalmi időben kirívó hajviselet TILOS, kizárólag a saját, természetes hajszín és hajviselet megengedett. Továbbá TILOS tetoválás, piercing viselése, műköröm használata illetve körömfestés, és egyéb olyan ékszerek használata, melyek balesetveszélyesek a tanuló önmagára és társaira.

 

2.36 Tanítási idő alatt, különösen lányok esetében megbotránkoztatást keltő, kihívó öltözék nem megengedett, túlságosan rövid szoknya, nadrág, fedetlen has, mély dekoltázs kifejezetten TILOS!

 

2.37 Az iskola ünnepélyein és egyéb közös rendezvényein az iskolában ünneplő ruha viselése kötelező. Lányoknak, sötét szoknya vagy nadrág és fehér blúz. Fiúknak, sötét nadrág és fehér ing.

 

 

 

3. A hiányzások igazolásának rendje

 

3.1 Ha a tanuló a kötelező foglalkozásról távol marad, akkor mulasztását igazolnia kell. Az orvosi és egyéb igazolást a tájékoztató füzetbe kell jegyeztetni.

 

3.2 A tanév során összesen 6 napos hiányzást a szülő írásban a tájékoztató füzetben igazolhat. Szülői kérésre rendkívüli indokra hivatkozva további 3 napot meghaladó mulasztást az osztályfőnök javaslatára az igazgató engedélyezheti.  

 

3.3 Az iskola kéri a szülőket (gondviselőt), hogy a mulasztásról már az első napon értesítsék a tanuló osztályfőnökét. Tanulók hiányzásának igazolását az iskola szervezeti és működési szabályzatának előírása szerint az osztályfőnökök végzik. A tanulók hiányzásukat öt munkanapon belül kötelesek igazolni. Ezután az osztályfőnök igazolást nem fogadhat el.

 

3.4 Ha a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. A tanuló első alkalommal történő igazolatlan mulasztásakor az osztályfőnök értesíti a szülőt és felhívja a figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire.

 

3.5 Ha a tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a tíz órát, az iskola igazgatója értesíti a szülőt. Ha az iskola értesítése eredménytelen maradt, az iskola igazgatója a gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve megkeresi a gyermek szülőjét.

 

3.6 Ha a tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri az ötven órát az iskola igazgatója a mulasztásról tájékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot és a kormányhivatalt.

 

3.7 Ha a tantárgyak egyikéből a tanuló hiányzása eléri a félévi óraszám 30 %-át, a szaktanár javaslatára a Nevelőtestület a további tanulmányok feltételeként osztályozó vizsgát írhat elő.

 

3.8 Egy tanévben, ha a tanuló igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen meghaladja a 250 órát, nem osztályozható. A nevelőtestület azonban – mérlegelve az összes körülményt – dönthet úgy, hogy a tanulónak engedélyezi osztályozó vizsga letételét.

 

 3.9 Ha a tanuló a tanórai foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, a késést igazolnia kell. A késések idejét össze kell adni. Amennyiben ez az idő eléri a tanórai foglalkozás időtartamát (45 perc), a késés egy igazolt vagy igazolatlan órának minősül.

 

3.10 A tanórán kívüli foglalkozásokról történő távolmaradást is igazolni kell. A tanórán kívüli foglalkozásokról ismételten igazolatlanul mulasztó tanuló az igazgató engedélyével a foglalkozásról kizárható.

 

3.11 Az igazolatlan hiányzás fegyelmi vétség, ez büntetést von maga után, tehát a magatartásjegynek is tükröznie kell.

 

3.12  Ha a tanuló igazolatlan óráinak száma:

 • 1-3 óra, magatartás érdemjegye legfeljebb változó,                                                                    
 • 4 vagy több óra, magatartás érdemjegye rossz.

 

4.Tanórán kívüli tevékenységek

 

 

4.1 A könyvtár állománya és olvasótermi szolgáltatásai a könyvtár nyitvatartási idejében rendeltetésszerűen használhatók. A nyitvatartási rendet a könyvtáros javaslata alapján az igazgató határozza meg tanévenként.

Az a tanuló, aki az iskolai könyvtárból kölcsönözött könyvet elveszíti, megrongálja, kártérítést fizet.

 

4.2 Sportlétesítményeink (tornaterem, műfüves pálya) a tanulók rendelkezésére állnak az iskolai munkaterv és órarend szerint.

 

4.3. A számítógépeket az órát adó, a kezelésért felelős pedagógusok, az iskolai könyvtárban lévőket a könyvtáros felügyelet mellett, a szaktanterem rendjét meghatározó szabályzatban rögzített módon használhatják diákjaink.

 

4.4 A házirend előírásai a pedagógiai programhoz kapcsolódó, az iskola által szervezett iskolán kívüli foglalkozások (túrák, színház-, és múzeumlátogatások, klubdélutánok, rendezvények, kézműves foglalkozások, illetve az osztálykirándulások és iskolai szervezésű táborozások) lebonyolításakor is érvényesek.

 

4.5 A projektoktatási formában szervezett iskolai foglalkozásokat a résztvevő osztályok diákjain kívül az iskola más tanulói nem látogathatják.

 

4.6 Napközis és tanulószobai foglalkozás naponta 12.30-től 16.00-ig működik, amit szülői igénylés alapján szervezünk.

 

4.7 Diákétkeztetés keretében - tanulóink tízóraira, ebédre, és uzsonnára fizethetnek elő.

 

4.8 Tehetséggondozó foglalkozások az egyéni képességek kibontakoztatására, a versenyekre való felkészítésre szolgálnak.

 

4.9 A képességek fejlesztését szolgálják a szakkörök, sportköri foglalkozások. Év elején jelentkezők számára a szakköri és sportköri foglalkozás látogatása kötelező. Év közben kimaradni csak a szülő írásos kérésére és a foglalkozást vezető tanár döntése alapján, az igazgató egyetértésével lehet.

Iskolai sportkör tagja lehet az iskola minden tanulója.

 

4.10 Versenyeket, vetélkedőket, bemutatókat, ünnepélyeket - az éves munkaterv szabályozza

 

4.11 Szabadidős foglalkozások - a szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat azzal felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva különféle szabadidős programokat szervez (pl.: túrák, kirándulások, táborok, színház- és múzeumlátogatások).

 

4.12 A tanulók részvétele a szabadidős rendezvényeken önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.

 

4.13. A délutáni tanórán kívüli foglalkozásokat az iskola tanárai 14.00 óra és 16.00 óra között szervezik meg. Az ettől eltérő időpontokról a szülőket előre értesíteni kell.

 

4.14. A tanórán kívüli foglalkozásokra való  jelentkezés önkéntes, melyre  a tanulónak minden tanév május 20-ig kell jelentkeznie. A jelentkezés egy tanévre szól. Kiskorú tanuló esetén a választás jogát a szülő gyakorolja. A tanulónak, vagy kiskorú tanuló esetén a szülőnek írásban kell bejelentenie, ha a tanuló a következő tanítási évben nem kíván részt venni a szabadon választott tanórán.

 

5. A tanulók jutalmazásának és fegyelmezésének elvei és formái

 

5.1 Kiemelkedő tevékenységért az iskolánk tanulói, közösségei és csoportjai - általában tanévenként - jutalmazásokban részesülhetnek.

 

5.2 A jutalmazások formái:

 • szaktanári dicséret: odaítélését a szaktanár határozza meg. Adható az adott tantárgyban elért versenyeredményekért, kutató–, vagy sorozatos gyűjtőmunkáért és folyamatos kiemelkedő tanulmányi munkáért, szakköri, szertárosi, stb. munkáért;
 • osztályfőnöki dicséret: odaítéléséről az osztályfőnök dönt, adható több dicséret alapján, vagy egyszeri közösségi munkáért;
 • tantestületi dicséret: az egész évben kiemelkedő munkát végzett tanulók „példamutató magatartásáért és kiemelkedő tanulmányi eredményéért” kaphat, melyet a bizonyítványban és a törzskönyvben is rögzítünk.
 • igazgatói dicséret: iskolai rendezvényen való szereplésért, tanulmányi körzeti, megyei versenyeken 1–10. országos verseny döntőjében való részvételért, illetve kiemelkedő  közösségi munkáért.
 • Kozma „Nívódíj”: az a 8. osztályos tanuló kapja, aki 8 éven át kitűnő tanulmányi eredménnyel és példamutató magatartással és szorgalommal rendelkezik.

 

5.3  A jutalmak formái:

 • könyvjutalom,
 • tárgyjutalom,
 • oklevél.
 • Adományozó jutalmai, kitüntetései Pedagógiai Programban leírtak szerint történik (legkedvesebb tanítványom és osztálytársam cím)

 

5.4 A tanuló fegyelmi felelőssége:

Ha a tanuló a kötelességeit elmulasztja, házirendet enyhébb formában megszegi, fegyelmező intézkedésben vagy fegyelmi büntetésben részesíthető. A fegyelemsértés mértékétől függő intézkedések az alábbiak:

 

5.5 Fegyelmező intézkedés formái:

 • szaktanári, nevelőtanári, osztályfőnöki szóbeli figyelmeztetés,
 • szaktanári, nevelőtanári, osztályfőnöki írásbeli figyelmeztetés,
 • igazgatói figyelmeztetés.

 

5.6 Ha a tanuló a kötelességét vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesül.

 

5.7 Fegyelmi büntetés:

 • megrovás,
 • szigorú megrovás,
 • meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása,
 • áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába,
 • eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától,
 • kizárás az iskolából (rendkívüli esetekben).

5.8 A fegyelmi büntetésről a nevelőtestület határoz.

 

5.9 A fegyelmező intézkedést általában a szaktanár vagy az osztályfőnök, fegyelmi büntetést az igazgató és/vagy a tantestület hoz a fegyelmi eljárás során.

 

5.10 A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 4.§ (1)/q szakaszában foglaltak alapján a tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályait az SZMSZ-ben határozzuk meg.

 

6. A diákok jogai és kötelességei

 

6.1 A köznevelési törvény és végrehajtási rendeletei részletesen tartalmazzák a diákok egyéni és kollektív jogait. Az iskola pedagógiai programja, SZMSZ-e és házirendje is iskola honlapján bármely érdeklődő rendelkezésére áll. A pedagógiai programról tájékoztatást –munkaidőben- az iskola vezetőitől lehet kérni.

 

6.2 A tanulók legfontosabb egyéni jogai: véleménynyilvánításhoz, a jogorvoslathoz való jog, a kérdéshez és érdemi válaszhoz való jog, a nyilvánossághoz való fordulás joga, a teljes bizonyossághoz való jog és a tájékoztatáshoz való jog.

.

A véleménynyilvánítás és tájékoztatás fórumai:

 • az évenként megrendezett diákközgyűlés,
 • DÖK ülések,
 • osztályfőnöki órák,
 • osztály-diákönkormányzati megbeszélések,
 • az iskolavezetés által kiadott körözvények,
 • folyosói hirdetmények,
 • faliújság,
 • tanári fogadóórák,
 • az iskola honlapja,
 • hivatalos facebook oldal.

 

6.3 Tanulóközösségeinknek joguk van az iskolai életet érintő bármely kérdésben a szervezett véleménynyilvánításra. A szervezett véleménynyilvánítást kezdeményezheti: az iskola igazgatója, a nevelőtestülete, a diákönkormányzat, egy osztály diákbizottsága, a tanulók nagyobb közössége. A szervezett véleménynyilvánítás terveit a kezdeményező egyeztetni köteles az iskola igazgatójával.

 

6.4 A tanuló joga, hogy az emberi méltóság tiszteletben tartásával véleményt nyilvánítson minden kérdésről az őt nevelő és oktató pedagógus munkájáról, az iskola működéséről, továbbá tájékoztatást kapjon személyét és tanulmányait érintő kérdésekben.

 

6.5 Tanulóinknak joguk van, hogy a témazáró dolgozatok időpontjáról és témájáról egy héttel megelőzően tájékoztatást kapjanak. Napi két„nagydolgozatot”, témazárót írhatnak.  A megírt dolgozatokat két tanítási héten belül ki kell javítani.

 

6.6 Az intézmény diákönkormányzata jogainak gyakorlása során az iskola igazgatójával tart kapcsolatot, problémáival és kérdéseivel közvetlenül az iskola igazgatóját keresheti meg.

 

6.7 Tanulóink kötelessége, hogy pedagógus felügyelete mellett részt vegyenek az iskolai közösségi élet szervezésével kapcsolatos feladatok ellátásában. Ilyen faladatnak minősül a saját környezetének és foglalkozási helyeknek a rendben tartása, foglalkozások, iskolai ünnepélyek (tanévnyitó, tanévzáró, ünnepi megemlékezések) hagyományos iskolai rendezvények, tanítási órák előkészítése.

 

6.8 Tanulóink számára az intézményi szervezeti és működési szabályzatában a tanulókra vonatkozó előírások, valamint az iskola létesítményeinek (számítógépterem, tornaszoba, iskolai könyvtár stb.) használati rendjét szabályozó utasítások betartása kötelező.

 

7. Általános működési szabályok

 

7.1 Az iskola és a szülő közötti kapcsolattartás újabb eszköze az e-napló értesítő rendszere, Bejegyzéseit csak a tanár javíthatja, helyesbítheti.

 

7.2 Havonta az osztályfőnök a beírt jegyeket ellenőrzi. Igény esetén hónap végén a havi érdemjegyek a KRÉTA rendszerből kinyomtatásra kerülnek.

 

7.3 Az iskolai tanév során az iskola egészségügyi szolgálat saját munkaterve szerint működik,iskolaorvos és a védőnő vizsgálata a megadott időben. A fogászati ellenőrzés az egészségügyi alapellátás keretében folyik.

 

7.4 A tanuló köteles az iskola vagyontárgyainak, az oktatás során rábízott felszerelési tárgyaknak, taneszközöknek, műszereknek állagát megóvni, rendeltetésüknek megfelelően használni.

 

7.5 A szóbeli, egyéni köszönés a napszakhoz igazodik, míg az osztályteremben a tanárt és az órák látogatóit felállással köszöntik a tanulók.

 

7.6 A tantermet az osztály tanulói csak tiszta, tanulásra, tanításra alkalmas állapotban hagyhatják el.

 

7.7. A  tanári szobában tanuló nem tartózkodhat egyedül.

 

8. Jóváhagyási és véleményezési záradék

 

Az iskola házirendjének betartása a Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola minden diákjának, pedagógusának, munkavállalójának és az iskolával egyéb jogviszonyban álló személynek alapvető kötelessége.

 

A házirend elfogadása során a diákönkormányzat és a nevelőtestület véleményezési jogát gyakorolta.

 

2019. szeptember 2-án az iskolai diákönkormányzat képviselőivel tartott megbeszélésen a Házirend ismertetésre került. Az érintettek véleményezési jogukkal élve a dokumentumban megfogalmazottakkal egyetértettek.

 

A Házirendet és Házirend mellékletét képező Járványügyi szabályzatot  az iskola nevelőtestülete a 2020. augusztus 29-i nevelőtestületi értekezletén megtárgyalta és határozatba foglalva elfogadta.

 

9. Záró rendelkezések

 

A Házirend nyilvános, az iskola honlapján (www.iskola.baracska.hu), facebook-oldalán a könyvtárban, az igazgatóságon, a faliújságon, az iskola irattárában, a diákönkormányzatot segítő pedagógusnál és az osztályfőnököknél bárki számára hozzáférhető. A Házirendben leírtakról az igazgatóság tagjaitól, az osztályfőnököktől és a DÖK segítő tanártól érdeklődhetnek, kérdezhetnek a tanulók. A Házirend minden tanítási évben felülvizsgálatra, igény szerint módosításra kerül.

 

A házirend hatálybalépésének időpontja: 2020. szeptember 01.

 

 

Baracska, 2020. augusztus 31.

 

 

Kárpáthegyi Józsefné                                                     Szőlősyné Nagy Melinda                                                                                                            

igazgató                                                                                     DÖK vezető                                                                                                         

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A BARACSKAI KOZMA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

 

HÁZIRENDJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A házirend készítésekor véleményezési jogát gyakorolta a diákönkormányzat és

a nevelőtestület.

 

 

2020.

 

 

Tartalomjegyzék

 

 

1.Bevezető rendelkezések.. 3

2. A tanítás és az iskola rendje.. 4

3. A hiányzások igazolásának rendje.. 7

4.Tanórán kívüli tevékenységek.. 8

5. A tanulók jutalmazásának és fegyelmezésének elvei és formái. 9

6. A diákok jogai és kötelességei. 11

7. Általános működési szabályok.. 12

8. Jóváhagyási és véleményezési záradék.. 12

9. Záró rendelkezések.. 13

10. 1.sz. MELLÉKLET- Járványügyi szabályzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Bevezető rendelkezések

 

 

 1. Az iskola házirendje állapítja meg a jogszabályokban meghatározott tanulói jogok gyakorlásának és - a tanulmányi kötelezettségek teljesítésén kívül - a kötelezettségek végrehajtásának módját, továbbá az iskola által elvárt viselkedés szabályait.

 

 1. Az iskola tanulóitól elvárjuk, hogy a pedagógiai programban kifejtett célkitűzések és értékek elfogadásával végezzék munkájukat, erősítsék az iskola szellemiségét. Tanulmányi kötelezettségeik teljesítése mellett vállaljanak részt az iskola egyéb tevékenységeiben, tartsák be az iskola rendjét és a házirendben meghatározott szabályokat, tevékenységükkel erősítsék osztályuk és az iskola közösségi életét, gazdagítsák az iskola hagyományait. Magatartásuk, megjelenésük, beszédük és viselkedésük legyen méltó az intézmény szabályaihoz és normáihoz. Be nem tartása következményeket von maga után.

 

 1. Az intézménybe való beiratkozással, a tanulói jogviszony létesítésével a tanuló és szülője elfogadja az iskola nevelési alapelveit. Minden tanuló a beiratkozásnál megkapja az intézmény házirendjét.

 

 1. A házirend szabályai – mint a törvény felhatalmazásán alapuló iskolai belső jogi normák – kötelezőek az intézménnyel jogviszonyban álló minden személyre, tanulóra, pedagógusra és más alkalmazottra egyaránt.

 

 1. Az osztályfőnökök minden tanév első osztályfőnöki óráin kötelesek feldolgoztatni tanítványaikkal a Házirend szövegét.

 

1.5.A Házirendet:

 • az iskola igazgatója készíti el,
 • és a nevelőtestület fogadja el.
 • a házirend elfogadásakor, illetve módosításakor a diákönkormányzat véleményezési jogot gyakorol.

 

 1. Jelen házirend:

 

 • A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.)
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 • A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
 • A nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nkt. Vhr.)
 • A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.)

·11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet a 2019/2020. tanév rendjéről

 • 6/2018. (VIII. 23.) PM rendelet a 2019. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

·7/2019. (VI. 25.) PM rendelet a 2020. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

 • A tankönyvellátásnak részletes menete a tankönyvrendelet (17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet) alapján.

2. A tanítás és az iskola rendje

 

2.1 Az iskola munkarendjét a tantestület, a diákönkormányzat