Oldal betöltése ...


Navigáció
Intézményvezető-pályázati kiírás

 

Emberi Erőforrások Minisztere

 

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2022. január 22. - 2026. augusztus 15-ig szól.

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2471 Baracska, Templom utca 19.

 

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a fenntartó által rendelkezésre bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezelése, a munkáltatói jogok gyakorlása, intézmény képviselete és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, /egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 33/C. §-ában foglaltakat is figyelembe véve,

 

•         pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

•         legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,

•         cselekvőképesség,

•          büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

•         a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,

•         az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,

•         pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség meglétét igazoló oklevél másolata,

•         a pályázó legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az ellátott szakos tanári feladatok feltüntetésével),

•         90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

•         a pályázó szakmai önéletrajza,

•         a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez),

•         a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához,

•         a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata annak tudomásulvételéről, hogy sikeres pályázat esetén a megbízási jogkör gyakorlója által elektronikusan aláírt intézményvezetői megbízási okmány, illetve kinevezési dokumentum munkáltató általi kézbesítése elektronikus úton történik részére, és ehhez rendelkezik a biztonságos kézbesítési szolgáltatásra alkalmas tárhellyel (Ügyfélkapuval), vagy legkésőbb a pályázat elbírálásáig ilyen hozzáférést létesít.

•         Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2022. január 22. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szilágyiné Németh Sarolta Zsuzsanna tankerületi igazgató nyújt, a 06/25/795-218 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztere címére történő megküldésével (Dunaújvárosi Tankerületi Központ - 2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály utca 1/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/065/01048/2021 , valamint a beosztás megnevezését: Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola - Intézményvezető.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatról az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. január 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

•         Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola hirdetőtáblája - 2021. szeptember 27.

•         http://kk.gov.hu/dunaujvaros - 2021. szeptember 27.

•         Baracska Község Önkormányzat hirdetőtáblája - 2021. szeptember 27.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (kettő lefűzött, bekötött és egy fűzés nélküli példányban), zárt borítékban kérjük megküldeni a Dunaújvárosi Tankerületi Központ címére. A borítékra írják rá "PÁLYÁZAT- Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola intézményvezetői beosztására".

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/dunaujvaros honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. szeptember 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

 

Idegennyelvi mérés (angol-német) eredményei 8. 2021.

Idegen nyelvi mérés eredményei 8. osztály (angol, német) 2021.

Mérési azonosító

Évfolyam

A kötelező feladatrészek alapján elért összpontszám

Mérési eredmény (százalék)

S653-R490

8

39

97%

H823-D280

8

24

60%

J292-U917

8

21

52%

R624-O288

8

34

85%

Q992-X250

8

27

67%

D474-B269

8

36

90%

U286-J356

8

22

55%

J484-X827

8

23

57%

A156-L387

8

36

90%

U382-D420

8

0

n.a.

W676-L883

8

36

90%

 

L742-L676

8

14

35%

G644-D710

8

23

57%

L978-T430

8

0

n.a.

B571-P414

8

18

45%

J625-C726

8

14

35%

P983-G136

8

17

42%

G767-N612

8

24

60%

B885-G281

8

15

37%

O713-E974

8

15

37%

S258-J443

8

19

47%

Q489-O114

8

20

50%

 

 

Idegennyelvi mérés (angol-német) eredményei 6. 2021.

Idegen nyelvi mérés eredményei 6. osztály (angol, német) 2021.

Mérési azonosító

Évfolyam

A kötelező feladatrészek alapján elért összpontszám

Mérési eredmény (százalék)

C378-K841

6

15

50%

U979-S872

6

14

46%

E541-P780

6

30

100%

R393-J426

6

27

90%

J476-X666

6

19

63%

J863-S964

6

30

100%

M736-D170

6

27

90%

T711-F341

6

16

53%

L456-L832

6

17

56%

M949-C717

6

0

n.a.

C664-E965

6

29

96%

W674-W375

6

10

33%

L931-V190

6

0

n.a.

G455-M613

6

25

83%

P682-K121

6

15

50%

P491-P936

6

25

83%

G216-M944

6

19

63%

 

 

 

 

T221-O447

6

13

43%

S799-U621

6

5

16%

B222-J216

6

0

n.a.

D962-E637

6

12

40%

K744-F431

6

10

33%

D396-J678

6

12

40%

V643-J875

6

8

26%

T686-J438

6

15

50%

F166-D327

6

12

40%

X743-E946

6

15

50%

 

 

Eseménynaptár június

JÚNIUS

NAP

T.NAP

ESEMÉNY

FELELŐS

KEDD

1.

167.168.

Tanulmányi kirándulás

 

SZERDA

2.

169.170.

Tanulmányi kirándulás

 

CSÜTÖRTÖK

3.

171.172.

NEMZETI ÖSSZET. NAPJA

Munkaértekezlet

 

 

PÉNTEK

4.

173.

Tanulmányi kirándulás

 

SZOMBAT

5.

 

 

 

VASÁRNAP

6.

 

 

 

HÉTFŐ

7.

174.175.

Tanulmányi kirándulás

Osztályfőnökök

KEDD

8.

176.

Tanulmányi kirándulás

Osztályfőnökök

SZERDA

9.

177.

Tanulmányi kirándulás

Osztályfőnökök

CSÜTÖRTÖK

10.

178.

Tanulmányi kirándulás

Osztályfőnökök

PÉNTEK

11.

   179.

Utolsó tanítási nap.

Ballagási főpróba, Bolondballagás 12.00-ig;

Osztályfőnökök

SZOMBAT

12.

 

 

 

VASÁRNAP

13.

 

 

 

HÉTFŐ

14.

  

4. Tanítás nélküli nap

 

KEDD

15.

 

5. Tanítás nélküli nap

 

SZERDA

16.

 

Bizonyítványírás, összeolvasás (délután) Idegen nyelvi mérés adatainak megküldése az Oktatási Hivatal felé

Kárpáthegyi Józsefné

 

pedagógusok

 

 

CSÜTÖRTÖK

17.

 

Évzáró 9 óra

 

PÉNTEK

18.

 

Ballagás 9 óra

 

SZOMBAT

19.

 

 

 

VASÁRNAP

20.

 

 

 

HÉTFŐ

21.

 

 

 

KEDD

22.

 

 

 

SZERDA

23.

 

Beiratkozás a középfokú

iskolákba és a HÍD-programba

 

Kárpáthegyi Józsefné

Osztályfőnökök

CSÜTÖRTÖK

24.

 

Beiratkozás a középfokú iskolákba és a HÍD-programba

 

Kárpáthegyi Józsefné

Osztályfőnökök

PÉNTEK

25.

 

 

 

SZOMBAT

26.

 

 

 

VASÁRNAP

27.

 

 

 

HÉTFŐ

28.

 

Tanévzáró értekezlet

 

KEDD

29.

 

 

 

SZERDA

30.

 

 

 

 

 

Eseménynaptár május

MÁJUS

NAP

T.NAP

ESEMÉNY

FELELŐS

SZOMBAT

1.

 

A munka ünnepe

 

VASÁRNAP

2.

 

Anyák napja

 

HÉTFŐ

3.

139.

 

 

KEDD

4.

140.

 

 

SZERDA

5.

141.

Alsós helyesírási verseny

 

CSÜTÖRTÖK

6.

142.

Munkaértekezlet

Kárpáthegyi Józsefné

PÉNTEK

7.

143.

 

 

SZOMBAT

8.

 

 

 

VASÁRNAP

9.

 

 

 

HÉTFŐ

10.

144.

Madarak és Fák napja

Rendkívüli felv. eljárás kezdete (aug.31-ig)

Rajztanárok

KEDD

11.

145.

 

 

SZERDA

12.

146.

 

 

CSÜTÖRTÖK

13.

147.

 

 

PÉNTEK

14.

148.

 

 

SZOMBAT

15.

 

 

 

VASÁRNAP

16.

 

 

 

HÉTFŐ

17.

149.150.

 

 

KEDD

18.

151.152.

 

 

SZERDA

19.

153.154

Írásbeli idegen nyelvi mérés, 6., 8. osztály

Mérési csoport

Moharosné Benkő Ágnes

CSÜTÖRTÖK

20.

155.156

 

 

PÉNTEK

21.

157.

 

 

SZOMBAT

22.

 

 

 

VASÁRNAP

23.

 

PÜNKÖSD

 

HÉTFŐ

24.

 

PÜNKÖSD

 

KEDD

25.

158.159.

 

 

SZERDA

26.

160.161.

OKÉV mérés-alapkészségek

6. és 8. osztályosok

Mérési csoport

CSÜTÖRTÖK

27.

162.163.

 

 

PÉNTEK

28.

164.

Gyereknap

A NETFIT eredményének feltöltési hat. ideje

Szőlősyné  Nagy Melinda

Horváth Bence

SZOMBAT

29.

 

 

 

VASÁRNAP

30.

 

 

 

HÉTFŐ

31.

165.166.

 

 

 

Pedagógus fogadóórák

Pedagógus fogadóórák

Érvényes 2021.01.18-tól

Név- pedagógus

ideje

Bodó-Bán Enikő

kedd 2. óra 9 órától ¾ 10-ig

Borsóné Molnár Szilvia

szerda  3.óra: 10 órától  ¾ 11-ig

Czuczor Bernadett

kedd 6. óra: fél 1-től ¼ 2-ig

Galántai Gábor

kedd 3. óra: 10 órától  ¾ 11-ig

Geosits Krisztina

kedd 4. óra: 10.55-11.40-ig

Hajdu Veronika

hétfő 8. óra 14:30-tól 15:15

Hamza Beáta

csütörtök 2. óra: 9 órától ¾ 10-ig

Horváth Bence

kedd 2. óra 9 órától ¾ 10-ig

Kárpáthegyi Józsefné

hétfő 9-10-ig és csütörtök 9-10-ig

Kárpáthegyi Péter

szerda 5. óra ¾ 12-től fél 1-ig

Moharosné Benkő Ágnes

csütörtök 7. óra: 13:15-től 14 óráig

Molnár Roxána

kedd 3. óra: 10 órától  ¾ 11-ig

Schäffer Ferencné

péntek 9-10-ig

Turi Ágnes

csütörtök 5. óra: ¾ 12-től fél 1-ig

Szőlősyné Nagy Melinda

szerda du.15.00-15.45-ig

Vranekné Járányi Csilla

péntek 5. óra ¾ 12-től fél 1-ig

Wittmanné Ángyás Eszter

kedd 14:30-tól 15:15

 

 

 

Eseménynaptár Január-február

Január-február

Eseménynaptár

December-Január

Gyermekvédelem

 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 17. § (7) bekezdés b) pontja alapján 24 órás, ingyenesen hívható telefonos szolgáltatást (Gyermekvédő Hívószám) működtet.

A Gyermekvédő Hívószám elérhetősége: 06 80 212 021. Ezen a számon bárki bejelentést tehet gyermek, felnőtt veszélyeztetettségére vonatkozóan. A jelzést a fogadó azonnal továbbítja a család- és gyermekjóléti szolgáltató, indokolt esetben a gyámhatóság és a rendőrség részére.

A Gyermekvédő Hívószámról további információk állnak rendelkezésre a https://szgyf.gov.hu/1747-gyermekvedo-hivoszam linken.

Iskolatitkár-technikai dolgozók

2020-2021.

Pedagógusaink

2020-2021.

Kréta
Fotók