Oldal betöltése ...


Navigáció
1. osztályos beiratkozás menete
Kedves Szülők! 
Az alábbi linkre kattintva segítséget kaphatnak a beiratkozás menetéről.
 
A tanévvel kapcsolatos események és dátumok 2021-2022.

március-április-május-június

A tanévvel kapcsolatos események és dátumok 2021-2022.

december-január-február

A tanévvel kapcsolatos események és dátumok 2021-2022.

szeptember-október-november

A tanév rendje 2021-2022.

 

A TELJES TANÉVRE VONATKOZÓ DÁTUMOK

 

Tanév kezdete

2021. szeptember 1. szerda

I. félév vége

2022. január 21. péntek

Tanév (II. félév) vége

2022. június 15. szerda

Tanév hossza

181 tanítási nap

 

KÖZPONTILAG SZERVEZETT TÉMAHETEK

 

Magyar Diáksport Napja

2021. szeptember 24.

Pénzügyi és Vállalkozói Témahét

2022. március 7-11.

Digitális Témahét

2022. április 4-8.

Fenntarthatósági Témahét

2022. április 25-29.

 

SZÜNETEK

 

ŐSZI SZÜNET

2021. október 25. (hétfő) – november 2. (kedd)

Szünet előtti utolsó tanítási nap

2021. október 22. (péntek)

Szünet utáni első tanítási nap

2021. november 3. (szerda) 

 

 

TÉLI SZÜNET

2021. december 22. (szerda) – december 31. (péntek)

Szünet előtti utolsó tanítási nap

2021. december 21. (kedd)

Szünet utáni első tanítási nap

2022. január 3. (hétfő)

 

 

TAVASZI SZÜNET

2022. április 14. (csütörtök) – 2022. április 19. (kedd)

Szünet előtti utolsó tanítási nap

2022. április 13. (szerda)

Szünet utáni első tanítási nap

2022. április 20. (szerda)

 

Tanítás nélküli munkanapok

 

  1. tanítás nélküli munkanap

2021. november 2. kedd pályaorintációs nap

  1. tanítás nélküli munkanap

2021. december 11. szombat

  1. tanítás nélküli munkanap

2022. február 21. hétfő

  1. tanítás nélküli munkanap

2022. február 22. kedd

  1. tanítás nélküli munkanap

2022. március 26. szombat

  1. tanítás nélküli munkanap

      2022. május 30. hétfő

 

 

Egyéb munkaszüneti és szabadnapok

 

2021. november 1.

Nemzeti ünnep

2022. március 15. kedd

Nemzeti ünnep

2022. június 6. hétfő

Pünkösd

 

 

Intézményvezető-pályázati kiírás

 

Emberi Erőforrások Minisztere

 

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2022. január 22. - 2026. augusztus 15-ig szól.

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2471 Baracska, Templom utca 19.

 

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a fenntartó által rendelkezésre bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezelése, a munkáltatói jogok gyakorlása, intézmény képviselete és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, /egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 33/C. §-ában foglaltakat is figyelembe véve,

 

•         pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

•         legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,

•         cselekvőképesség,

•          büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

•         a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,

•         az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,

•         pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség meglétét igazoló oklevél másolata,

•         a pályázó legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az ellátott szakos tanári feladatok feltüntetésével),

•         90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

•         a pályázó szakmai önéletrajza,

•         a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez),

•         a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához,

•         a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata annak tudomásulvételéről, hogy sikeres pályázat esetén a megbízási jogkör gyakorlója által elektronikusan aláírt intézményvezetői megbízási okmány, illetve kinevezési dokumentum munkáltató általi kézbesítése elektronikus úton történik részére, és ehhez rendelkezik a biztonságos kézbesítési szolgáltatásra alkalmas tárhellyel (Ügyfélkapuval), vagy legkésőbb a pályázat elbírálásáig ilyen hozzáférést létesít.

•         Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2022. január 22. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szilágyiné Németh Sarolta Zsuzsanna tankerületi igazgató nyújt, a 06/25/795-218 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztere címére történő megküldésével (Dunaújvárosi Tankerületi Központ - 2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály utca 1/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/065/01048/2021 , valamint a beosztás megnevezését: Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola - Intézményvezető.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatról az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. január 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

•         Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola hirdetőtáblája - 2021. szeptember 27.

•         http://kk.gov.hu/dunaujvaros - 2021. szeptember 27.

•         Baracska Község Önkormányzat hirdetőtáblája - 2021. szeptember 27.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (kettő lefűzött, bekötött és egy fűzés nélküli példányban), zárt borítékban kérjük megküldeni a Dunaújvárosi Tankerületi Központ címére. A borítékra írják rá "PÁLYÁZAT- Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola intézményvezetői beosztására".

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/dunaujvaros honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. szeptember 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

 

Idegennyelvi mérés (angol-német) eredményei 8. 2021.

Idegen nyelvi mérés eredményei 8. osztály (angol, német) 2021.

Mérési azonosító

Évfolyam

A kötelező feladatrészek alapján elért összpontszám

Mérési eredmény (százalék)

S653-R490

8

39

97%

H823-D280

8

24

60%

J292-U917

8

21

52%

R624-O288

8

34

85%

Q992-X250

8

27

67%

D474-B269

8

36

90%

U286-J356

8

22

55%

J484-X827

8

23

57%

A156-L387

8

36

90%

U382-D420

8

0

n.a.

W676-L883

8

36

90%

 

L742-L676

8

14

35%

G644-D710

8

23

57%

L978-T430

8

0

n.a.

B571-P414

8

18

45%

J625-C726

8

14

35%

P983-G136

8

17

42%

G767-N612

8

24

60%

B885-G281

8

15

37%

O713-E974

8

15

37%

S258-J443

8

19

47%

Q489-O114

8

20

50%

 

 

Idegennyelvi mérés (angol-német) eredményei 6. 2021.

Idegen nyelvi mérés eredményei 6. osztály (angol, német) 2021.

Mérési azonosító

Évfolyam

A kötelező feladatrészek alapján elért összpontszám

Mérési eredmény (százalék)

C378-K841

6

15

50%

U979-S872

6

14

46%

E541-P780

6

30

100%

R393-J426

6

27

90%

J476-X666

6

19

63%

J863-S964

6

30

100%

M736-D170

6

27

90%

T711-F341

6

16

53%

L456-L832

6

17

56%

M949-C717

6

0

n.a.

C664-E965

6

29

96%

W674-W375

6

10

33%

L931-V190

6

0

n.a.

G455-M613

6

25

83%

P682-K121

6

15

50%

P491-P936

6

25

83%

G216-M944

6

19

63%

 

 

 

 

T221-O447

6

13

43%

S799-U621

6

5

16%

B222-J216

6

0

n.a.

D962-E637

6

12

40%

K744-F431

6

10

33%

D396-J678

6

12

40%

V643-J875

6

8

26%

T686-J438

6

15

50%

F166-D327

6

12

40%

X743-E946

6

15

50%

 

 

Gyermekvédelem

 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 17. § (7) bekezdés b) pontja alapján 24 órás, ingyenesen hívható telefonos szolgáltatást (Gyermekvédő Hívószám) működtet.

A Gyermekvédő Hívószám elérhetősége: 06 80 212 021. Ezen a számon bárki bejelentést tehet gyermek, felnőtt veszélyeztetettségére vonatkozóan. A jelzést a fogadó azonnal továbbítja a család- és gyermekjóléti szolgáltató, indokolt esetben a gyámhatóság és a rendőrség részére.

A Gyermekvédő Hívószámról további információk állnak rendelkezésre a https://szgyf.gov.hu/1747-gyermekvedo-hivoszam linken.

Iskolatitkár-technikai dolgozók

2020-2021.

Pedagógusaink

2020-2021.

Kréta
Fotók