Oldal betöltése ...


Navigáció
Karácsonyi meghívás
Tisztelettel és szeretettel meghívjuk
Önt és kedves családját
2017. december 22-én
17 órakor
Karácsonyi Ünnepi műsorunkra.
Álláshirdetés

 

Dunaújvárosi Tankerületi Központ

 

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 

Intézményvezető-helyettes (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018.01.29-2023.01.28.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2471 Baracska, Templom utca 19.

 

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A köznevelési intézmény intézményvezető-helyettesének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, takarékos gazdálkodás, a ráruházott tanügyi feladatok elvégzése, a NOKS és technikai dolgozók irányítása, valamint az intézmény működésével kapcsolatos eljárás olyan ügyekben,amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, / egyetem végzettségi szintű tanító/tanári szakképzettség a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Tv. 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,

 

•         büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt

•         cselekvőképesség

•         magyar állampolgárság

•         megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

•         pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

•         pedagógus szakvizsga- bármely szakirány

•         B kategóriás jogosítvány

•         munkaközösségi és/vagy igazgató-helyettesi szakmai tapasztalat- legalább 3-5 év szakmai gyakorlat

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

•         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés)

•         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

•         a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével)

•         az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata

•         fényképes szakmai önéletrajz

•         az intézményvezető-helyettesi vezetésre vonatkozó program, amely tartalmazza a fejlesztési elképzeléseket

•         hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. január 29. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kárpáthegyi Józsefné nyújt, a 22-454-004 vagy 30-642-9467 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Dunaújvárosi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (2400 Dunaújváros, Kallós Dezső utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/065/5-210/2017 , valamint a beosztás megnevezését: Intézményvezető-helyettes.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az intézményvezető véleményének kikérése után a tankerületi központ igazgatója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 22.

 

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. november 25.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

 

Álláshirdetés

 

Dunaújvárosi Tankerületi Központ

 

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 

általános iskolai tanító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2471 Baracska, Templom utca 19.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Munkaköri leírás szerint általános iskolai tanítói feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, tanító,

•         hasonló munkakörben - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására

•         az álláshely betöltéséhez szükséges végzettségek, képzettség meglétét igazoló dokumentumok másolata

•         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez hozzájárul

•         fényképes szakmai önéletrajz

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kárpáthegyi Józsefné intézményvezető nyújt, a 22/454-004 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Kárpáthegyi Józsefné intézményvezető részére a karpathegyinejudit@gmail.com E-mail címen keresztül

 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 18.

 

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. november 1.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

 

Tanyabusz-menetrend

 

      Szent László Völgye Segítő Szolgálat

2462 Martonvásár, Szent László u. 24.  Tel.: 22/460-023


A Szent László Völgye Segítő Szolgálat Tanyagondnoki feladatot ellátó gépjárművének személyi szállítási időpontjai 2017. szeptember 1. napjától:

Indulás helye, ideje

Érkezés helye

DÉLELŐTT

Baracska óvoda (kísérő személy felvétele)     06.45             

Annamajor

Annamajor              06.52.

Baracska óvoda

Baracska óvoda         07.05.

Baracska iskola

Baracska iskola         07.10.

Kajászó posta

Kajászó posta            07.25.

Baracska iskola

Baracska Iskola         07.40.

Vasútállomás

Orvosi járat minden csütörtökön (Baracska orvosi rendelő)           10.00.

Annamajor

DÉLUTÁN

Baracska iskola          13.30.

Vasútállomás, Annamajor

Baracska iskola          15.30.

Kajászó posta

Kajászó posta             15.50.

Baracska iskola

Baracska iskola          16.05.

Vasútállomás, Baracska óvoda

Baracska óvoda          16.15.

Annamajor

 

 

Felhívjuk a figyelmet a személyi szállítást igénybevevők számára, hogy a biztonságos közlekedés értelmében az ülések mellett lévő biztonsági öv használata kötelező!

 

A tanyagondnoki szolgálat központi irodájának elérhetősége: Szent László Völgye Segítő Szolgálat 2462 Martonvásár, Szent László út. 24. Tel: 22-460-023.

Tanyagondnok: Bóka József, tel: 06-30-990-9731

 

Szent László Völgye Segítő Szolgálat

2017. évi nyelvi kompetenciamérés eredményei angol és német nyelvből

 

A 2017. évi nyelvi kompetenciamérés eredményei :
 
Angol nyelv összesített eredmény : 68 %
 
Angol nyelv 6. osztály : 71 %
 
Angol nyelv 8. osztály : 65 %
 
Német nyelv összesített eredmény : 56 %
 
Német nyelv 6. osztály : 66 %
 
Német nyelv 8. osztály : 43 %

 

Országos Kompetencia Mérés eredményei 2016.

Gratulálunk a 7. osztálynak! (volt 6. osztály)

Angol verseny eredményei

Gratulálunk!

Farsang 2017.02 17. Köszönet!

Tisztelt Szülők, Nagyszülők és Támogatóink ! 
Kedves Gyerekek és Munkatársaim!
Hálásan köszönöm a Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola Diákönkormányzata nevében, hogy a farsangi mulatságunk sikeréhez valamennyien hozzájárultak! Köszönjük a rengeteg tombolatárgyat, a sok szép ötletes jelmezt (egyénit és csoportost), a színvonalas előadásokat,az osztályfőnökök és szülők felkészítő munkáját. A rengeteg felajánlást a szendvicsekhez, a finomabbnál finomabb süteményeket, tortákat. A sok-sok segítséget a Pedagógusok, a Szülői Munkaközösség és a Faluház dolgozói részéről !

Etika / Hit és erkölcstan -tájékoztató nap

Dunaújvárosi Tankerületi Központ FB2401

Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola

2471 Baracska, Templom u. 19.

OM:030166

Tel./fax: 22/454-004; 580-003

Honlap: www.iskola.baracska.hu

E-mail: baracska_iskola@citromail.hu

 

Tárgy: értesítés a tájékoztató napjáról

 

Tisztelt Szülők!

 

Értesítem Önöket, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény  és a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben megfogalmazottak szerint 2017. szeptember 1-jétől az általános iskolák 1-8. évfolyamán, a kötelező Etika tantárgy helyett választható,  Hit-és erkölcstan tantárgy oktatás megszervezését végezzük.

 

Iskolánkban a hit-és erkölcstan tantárgy oktatásával kapcsolatban tájékoztatón vehetnek részt a szülők.

 

Időpont: 2017. március 6. hétfő  13 óra 30 perc

 

Ezen a napon az egyházak helyi képviselői tartanak tájékoztatót.

 

  1. Baracskai Református Egyházközösség 2471 Baracska, Templom u.27.

 

Dombi Ferenc református lelkipásztor-hittanoktató

Telefon:06-22/454-200, e-mail: dombi.ferenc@freemail.hu

 

  1. Baracskai Katolikus Plébánia 2471 Baracska, Petőfi S. u.1.

 

            Tóth Béla plébános

Telefon:06-22-368-298 e-mail: plebania.nyek@gmail.com

 

  1. Hit Gyülekezete Egyház  - Papp László hitoktató

e-mail: lpapp@hit.hu

 

 

Szeretettel várunk minden érdeklődő Szülőt!

 

 

Tisztelettel: Kárpáthegyi Józsefné

 

                    igazgató

 

 

 

Baracska, 2017. február 16.

 

 

 

Tornaterem épül iskolánknak 2017-ben!

Kedves Szülők és Gyerekek! 

Nagy örömmel értesítek Mindenkit,hogy a Kormány 1800/2016.(XII.20.) Kormány határozata alapján az egyes egyedi települési sportcélú infrastruktúra-fejlesztési beruházások forrásszükségletének biztosításáról hozott határozatot, melyben Baracska Község Önkormányzata, mint kedvezményezett a Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola fejlesztésére, tornaterem építésére 270 millió támogatást kapott.

 

Kárpáthegyi Józsefné

igazgató

Tanyabusz-szállítási időpontok

2016.09.05-től

Fotók